အိတ်ဖွင့် တင်ဒါရက် ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

အိတ်ဖွင့် တင်ဒါရက် ပြောင်းလဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

© 2023   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.