အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့/တောင်))

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌(အရှေ့/တောင်)၊ တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

      မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်)၊ တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀-၂၀၂၁ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီ ထွက်ရှိလာမည့်သစ်မာသစ်လုံးများကို တောထုတ်/ကားတိုက် အငှားကားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.