အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(ကချင်ပြည်နယ်)

MTE Announcement

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားသစ်ထုတ်ရေးဒေသမှ သစ်လုံးများကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

        မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ထွက်ရှိလာမည့် သစ်များကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.