အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်))

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ သစ်ဆိပ်အသီးသီးသို့ သစ်လုံးများကို ရေယာဉ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအား အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

   မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ သစ်ဆိပ်အသီးသီးသို့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သစ်လုံးများကို ရေယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများအတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်များအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

© 2023   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.