အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့))

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ သစ်ထုတ်ရေးဒေသအသီးသီး၏ သစ်လုံးများကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

              မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ သစ်ထုတ်ရေးဒေသအသီးသီး၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ထွက်ရှိလာမည့် သစ်များကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အတွက် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

© 2023   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.