အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (ချင်းပြည်နယ်)(၁၄-၁၂-၂၀၂၀)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ထွက်ရှိလာမည့်သစ်များအား အငှားကားဖြင့်သစ်ဆိပ်ပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁၄-၁၂-၂၀၂၀

 

  မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သစ်ထုတ်ရာသီတွင် ထွက်ရှိလာမည့်သစ်များကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ဆောင်မှုရယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်သည်-

 

© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.