၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် သယ်ယူပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် သယ်ယူပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်း (ကားဖြင့်၊ ရေယာဉ်/လှေတွဲဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း) အား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် သယ်ယူပြီးစီးမှု အခြေအနေ (၃၀-၉-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.