မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ခံရရှိသော သတ-ဖ(ကျွန်း/သစ်မာ) စာရင်း

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ခံရရှိသော သတ-ဖ(ကျွန်း/သစ်မာ) စာရင်း

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ လက်ခံရရှိသော သတ-ဖ(ကျွန်း/သစ်မာ) စာရင်း

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.