မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာနမှ လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်သော သစ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်များ (COC/SOP/DI/SOS) အခါအားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ၊ နှစ်အလိုက် သစ်ထုတ်လျာထားချက်၊ သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအလိုက် တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.