သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၃၃ / ၂၀၂၂

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလဆန်း ၅ ရက်

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်)

သစ်အခြေခံထွက်ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

 

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.