၉-၁၂-၂၀၂၂ သစ်စက်များ စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၉-၁၂-၂၀၂၂ သစ်စက်များ စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ (၉-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၈) သစ်စက်နှင့် အမှတ်(၁) သစ်စက် များအား စစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

© 2023   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.