မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန ၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(၂.၁၁.၂၀၂၃)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) မှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း (၂.၁၁.၂၀၂၃)

mal 28.10.jpg

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.