ကြော်ညာချက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသနှင့် ပြင်ဦးလွင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသများ၏ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများ သစ်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရေယာဉ်/ကား၊ ကရိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ကမ်းယှဉ်ခြင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 ၁၄-၁၂-၂၀၂၀

အပြည့်အစုံသို့...

Annual Harvesting Plan of Teak and Hardwood in 2020-2021

 

အပြည့်အစုံသို့...

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ထုတ်ရန်လျာထားချက်

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)၊ သစ်ထုတ်ရေးဒေသအသီးသီး၏ သစ်လုံးများကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ သစ်ဆိပ်အသီးသီးသို့ သစ်လုံးများကို ရေယာဉ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအား အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

MTE Announcement

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားသစ်ထုတ်ရေးဒေသမှ သစ်လုံးများကို အငှားကားဖြင့် သစ်ဆိပ်ပြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

Issuing a statement on the documents for the legality of timber in Myanmar

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားများဆိုင်ရာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌(အရှေ့/တောင်)၊ လွိုင်လင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသမှ ကျွန်းသစ်လုံးများကို ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

Map Showing Teak Production Data of Each Agency in 2019-2020 Fiscal Year

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌(အရှေ့/တောင်)၊ တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဒေသတို့၏  တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်း အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်(တောင်)သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.