လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Log Extraction In Myanmar

The Ministry of Environmental Conservation and Forestry has formulated the Myanmar Forest Policy (1995) and recognized the importance of the Myanmar forests in enhancing national socio-economic development and ensuring ecological balance and environmental stability.

အပြည့်အစုံသို့...

တောတွင်းသစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြပုံ

တောတွင်းသစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြပုံ

အပြည့်အစုံသို့...

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.