၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ကျွန်း/သစ်မာ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှုစာရင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ကျွန်း/သစ်မာ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှုစာရင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ကျွန်း/သစ်မာ ထုတ်လုပ်ထွက်ရှိမှုစာရင်း

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.