သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း

ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်

 

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.